Raised This Month: $52 Target: $400
 13% 

Subplugin Submission [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.2 Stable


Post New Thread Reply   
 
Thread Tools Display Modes
ollegicch
Member
Join Date: May 2010
Location: Ukraine
Old 10-30-2010 , 13:53   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.0 || NEW VERSION
Reply With Quote #21

L 10/30/2010 - 19:50:46: [AMXX] Displaying debug trace (plugin "zp_level_system_xp3.0.amxx")
L 10/30/2010 - 19:50:46: [AMXX] Run time error 4: index out of bounds
L 10/30/2010 - 19:50:46: [AMXX] [0] zp_level_system_xp3.0.sma::zp_round_ended (line 449)
и сервер начал падать!)
__________________
[ru] я не местный поэтому пользуюсь GoogLe переводчиком!
[en] I'm not local so using google translator!

Last edited by ollegicch; 10-30-2010 at 17:08.
ollegicch is offline
Send a message via Skype™ to ollegicch
TotalCS
Member
Join Date: Aug 2008
Old 10-31-2010 , 17:23   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.0 || NEW VERSION
Reply With Quote #22

Same error:
L 10/31/2010 - 1406: [AMXX] Displaying debug trace (plugin "zp_level_system_xp3.0.amxx")
L 10/31/2010 - 1406: [AMXX] Run time error 4: index out of bounds
L 10/31/2010 - 1406: [AMXX] [0] zp_level_system_xp3.0.sma::zp_round_ended (line 449)

Can you fix it ? I really need this plugin on my server.
TotalCS is offline
F0RCE
Senior Member
Join Date: Oct 2010
Old 10-31-2010 , 17:58   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.0 || NEW VERSION
Reply With Quote #23

Great plugin .

This error's must be fixed

Translation should be fixed also

Here is mine, It include Polish translation as well.

Code:
[ru]
LEVEL_STATUS = ĐĐŃ ĐŁŃовĐнь: %i | Đ*ĐşŃĐżĐ: %i
LEVEL_UP = %s ŃŃŃĐĐĐ %i ŃŃовĐнь
LEVEL_INFO = %s!y: !g%i Level!y [Đоп. ŃŃон: !g+%i!y, ŃкоŃĐľŃŃŃŚ:!g+%i!y, ŃĐż:!g+%i!y], Đ !g%i!y ĐвŃĐľ.
LEVEL_INFOME = !yĐĐŃ Đоп. ŃŃон: !g+%i!y, ŃкоŃĐľŃŃŃŚ:!g+%i!y, ŃĐż:!g+%i
LEVEL_EXP = !yĐĐŃĐ ŃŤĐşŃĐżĐ: !g%i/%i !y.
LEVEL_GET_EXP = !yĐŃ ĐĐĐĽĐĐ˝, Đ ĐľŃĐĐĐĐ !g%i Đ*ĐşŃĐżŃ!yĐĐŃŹ !t%s 
LEVEL_GIVE_EXP = !yĐĐĐĽĐĐ˝ !g%s!y ĐĐРвĐĐĽ !g%i !yŃŤĐşŃĐżŃ
LEVEL_HUD_EXP = ĐĐŃĐ Đ*ĐşŃпРŃвĐĐĐŃĐĐĐŃŃŚ нР%i
LEVEL_INFO_YOU = %s!y ĐĐĐżŃĐľŃĐĐ Đľ вĐŃ ĐĐ˝ŃĐľŃĐĽĐŃĐŃ.
LEVEL_MAX = ĐŃ ĐĐľŃŃĐĐłĐĐ ĐĽĐĐşŃĐĐĽĐĐьного ŃŃовня: !g%i
LEVEL_INFO_NONAME = ТĐкой Đ˝ĐĐş нРнĐĐąĐĐĐ˝, ĐĐĐĐľ Đ˝ĐвĐŃĐ˝ŃĐą ĐĐĐżŃĐľŃ.
BONUS_LEVEL = ĐŃ ĐżĐľĐŃŃĐĐĐ ĐонŃŃ Đ˛ !g%i!y ĐвŃĐľ ĐРновŃĐą ŃŃовĐнь
LEVEL_MEGABONUS = !t ĐŃ ŃняĐĐ Ńвой ĐонŃŃ ĐĐ !g%i Level!t. Đ ŃĐĐĐĽĐŃĐ !g%i ĐвŃĐľ
LEVEL_NOMEGABONUS = СняŃŃŚ ĐонŃŃ ĐĽĐľĐно ĐŃĐĐŃ ŃĐľĐько нР!g%i Level!t. ĐонŃŃ ŃĐľŃŃĐвĐŃŹĐŃ !g%i
PLAYER_NAME_H = [%s] ^nĐŁŃовĐнь: %i^n ĐĐĐĐ˝Đ: %d | ĐŃоня: %d | ĐвŃĐľ: %d
PLAYER_NAME_Z = [%s] ^nĐŁŃовĐнь: %i^nĐĐĐĐ˝Đ: %d | ĐвŃĐľ: %d

[en]
LEVEL_STATUS = Level: %i | Exp: %i
LEVEL_UP = %s have now %i level
LEVEL_INFO = %s!y:!g%i Level!y, and!g%i!y exp
LEVEL_INFOME = !yDamage Addition: !g+%i!y, Speed:!g+%i!y, HP:!g+%i
LEVEL_EXP = !yYour Exp: !g%i/%i
LEVEL_GET_EXP = !yAdmin, gave !g%i exp!y for !t%s 
LEVEL_GIVE_EXP = !yAdmin !g%s!y get you !g%i !yexp
LEVEL_HUD_EXP = Your Exp was increased by %i
LEVEL_INFO_YOU = %s! y has requested about you the information.
LEVEL_MAX = You have reached a maximum level:! g%i
LEVEL_INFO_NONAME = Such nickname isn't found, or incorrect inquiry.
BONUS_LEVEL = You have received a bonus in! g%i!y ammo packs for new level
LEVEL_MEGABONUS =! t you have removed the bonus for! g%i Level! t. In size! g%i ammo packs
LEVEL_NOMEGABONUS = to Remove a bonus it will be possible only on! g%i Level! t. The bonus makes! g%i
PLAYER_NAME_H = [%s] ^nLevel: %i^n Health: %d | Armor: %d | Ammo packs: %d
PLAYER_NAME_Z = [%s] ^nLevel: %i^nHealth: %d | Ammo packs: %d

[pl]
LEVEL_STATUS = Level: %i | Exp: %i
LEVEL_UP = %s zdobyl %i level
LEVEL_INFO = %s!y:!g%i Level!y, i!g %i!y EXP
LEVEL_INFOME = !yWiecej obrazen: !g+%i!y, Predkosci:!g+%i!y, HP:!g+%i
LEVEL_EXP = !yTwoj Exp: !g%i/%i
LEVEL_GET_EXP = !yAdmin dal !g%i exp!y dla !t%s 
LEVEL_GIVE_EXP = !yAdmin !g%s!y dal Ci !g%i !yexp
LEVEL_HUD_EXP = Twoj exp zostal zwiekszony %i
LEVEL_INFO_YOU = %s! y dowiedzial sie jakiego masz expa.
LEVEL_MAX = Zdobyles maxymalny level:! g%i
LEVEL_INFO_NONAME = Twoj nick nie zostal znaleziony lub nie istnieje.
BONUS_LEVEL = Zdobyles bonus w postaci! g%i!y Ammo packow za nowy level
LEVEL_MEGABONUS =! t Usunales bonus za ! g%i Leveli! t. W postaci! g%i Ammo packow
LEVEL_NOMEGABONUS = Usuniecie bonusu bedzie mozliwe dopiero na! g%i Levelu! t. Wielkosc bonusu! g%i
PLAYER_NAME_H = [%s] ^nLevel: %i^n Zycie: %d | Pancerz: %d | Ammo Packi: %d
PLAYER_NAME_Z = [%s] ^nLevel: %i^nZycie: %d | Ammo packi: %d

Last edited by F0RCE; 10-31-2010 at 18:01.
F0RCE is offline
DjReactive
Member
Join Date: Sep 2010
Location: Russia
Old 11-01-2010 , 01:06   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.0 || NEW VERSION
Reply With Quote #24

Sorry, plugin have big error...Shutting Down Server...Fixing and added New version
__________________
28 Weeks Later | Zombie Plague
IP: 217.199.213.9:27049

DjReactive is offline
Send a message via ICQ to DjReactive
uateam
BANNED
Join Date: Nov 2010
Location: ua-team.net
Old 11-01-2010 , 14:54   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.0 || NEW VERSION
Reply With Quote #25

Когда выйдет новая версия?Сервер продолжает падать, а сама идея плагина отличная.

+ добавь перевод на украинский

Вот:

Quote:
[ua]
LEVEL_STATUS = Ваш Рівень: %i | Экспа: %i
LEVEL_UP = %s заробив %i рівень
LEVEL_INFO = %s!y: !g%i Level!y [Дод. урон: !g+%i!y, швидкість:!g+%i!y, хп:!g+%i!y], та !g%i!y аммопаків.
LEVEL_INFOME = !yВаш дод. урон: !g+%i!y, швидкість:!g+%i!y, хп:!g+%i
LEVEL_EXP = !yВаша экспа: !g%i/%i !y.
LEVEL_GET_EXP = !yВи Адмін, и віддали !g%i Экспів!yдля !t%s
LEVEL_GIVE_EXP = !yАдмін !g%s!y дав вам !g%i !yэкспів
LEVEL_HUD_EXP = Ваша Экспа збільшилася на %i
LEVEL_INFO_YOU = %s!y запросив на вас інформацію.
LEVEL_MAX = Ви достигли максимального рівня: !g%i
LEVEL_INFO_NONAME = Такий нік не знайден, або невірний запит.
BONUS_LEVEL = Ви отримали бонус у !g%i!y аммопаків за новий рівень
LEVEL_MEGABONUS = !t Ви зняли свій бонус за !g%i Level!t. В размірі !g%i аммопаків
LEVEL_NOMEGABONUS = Зняти бонус буде можливо тільки на !g%i Level!t. Бонус складає !g%i
PLAYER_NAME_H = [%s] ^nРівень: %i^n Життя: %d | Броня: %d | Аммопаків: %d
PLAYER_NAME_Z = [%s] ^nРівень: %i^nЖиття: %d | Аммопаків: %d
P.S. Sorry for using russian language, im just trying to explain an author for retail a new version of that awesome plugin.

Last edited by uateam; 11-01-2010 at 15:19.
uateam is offline
Shidla
Senior Member
Join Date: Nov 2008
Location: Russia, Moscow
Old 11-01-2010 , 15:07   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.0 || NEW VERSION
Reply With Quote #26

Quote:
L 10/30/2010 - 19:50:46: [AMXX] Displaying debug trace (plugin "zp_level_system_xp3.0.amxx")
L 10/30/2010 - 19:50:46: [AMXX] Run time error 4: index out of bounds
L 10/30/2010 - 19:50:46: [AMXX] [0] zp_level_system_xp3.0.sma::zp_round_ended (line 449)
PHP Code:
new bool:g_play[32], g_bonus[32], g_trime[32
=>
PHP Code:
new bool:g_play[32], g_bonus[32], g_trime[33
etc
__________________
[Russian Federation] NOT USSR
This is madness?! This is Shidla!
[ZP] Laser Mine 2.8.2 ML (NEW !!2013!!) | [ZP] New Win Msg 1.4
| [ZP] MutaDote 1.1
Shidla is offline
Send a message via ICQ to Shidla Send a message via Skype™ to Shidla
uateam
BANNED
Join Date: Nov 2010
Location: ua-team.net
Old 11-01-2010 , 15:21   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.0 || NEW VERSION
Reply With Quote #27

Quote:
Originally Posted by Shidla View Post
PHP Code:
new bool:g_play[32], g_bonus[32], g_trime[32
=>
PHP Code:
new bool:g_play[32], g_bonus[32], g_trime[33
etc
Hmm so that error suspects for incorrect time task.I'll test now and after that im reply it.Im just decompile this plug if u want check it out!
Attached Files
File Type: amxx zp_level_system_xp3.0fix.amxx (20.3 KB, 255 views)

Last edited by uateam; 11-01-2010 at 15:28.
uateam is offline
uateam
BANNED
Join Date: Nov 2010
Location: ua-team.net
Old 11-01-2010 , 17:01   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.0 || NEW VERSION
Reply With Quote #28

im allready test it... server still crashes.Any idea?
uateam is offline
DjReactive
Member
Join Date: Sep 2010
Location: Russia
Old 11-02-2010 , 08:11   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.0 || NEW VERSION
Reply With Quote #29

Has laid out new version 3.1, the server won't fall in this version moreover errors isn't observed
__________________
28 Weeks Later | Zombie Plague
IP: 217.199.213.9:27049

DjReactive is offline
Send a message via ICQ to DjReactive
ollegicch
Member
Join Date: May 2010
Location: Ukraine
Old 11-02-2010 , 09:43   Re: [ZP] Server Addon: LevelUp System XP 3.1 || NEW VERSION 3.1 Update || Fixed Error
Reply With Quote #30

L 11/02/2010 - 14:42:28: [AMXX] Displaying debug trace (plugin "zp_level_system_xp3.1.amxx")
L 11/02/2010 - 14:42:28: [AMXX] Run time error 10: native error (native "zp_get_user_zombie")
L 11/02/2010 - 14:42:28: [AMXX] [0] zp_level_system_xp3.1.sma::fw_TakeDamage (line 244)
L 11/02/2010 - 14:424: [AMXX] Displaying debug trace (plugin "zp_level_system_xp3.1.amxx")
L 11/02/2010 - 14:424: [AMXX] Run time error 4: index out of bounds
L 11/02/2010 - 14:424: [AMXX] [0] zp_level_system_xp3.1.sma::zp_round_ended (lin
__________________
[ru] я не местный поэтому пользуюсь GoogLe переводчиком!
[en] I'm not local so using google translator!
ollegicch is offline
Send a message via Skype™ to ollegicch
Reply


Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -4. The time now is 11:01.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Theme made by Freecode